در مرکز بهداشت واحد های زیر مشغول به فعالیت هستند :

1-ریاست مرکز بهداشت

1- ايجاد هماهنگي بين واحدها

2- تشكيل جلسه با مسئولين واحد ها به منظور دريافت گزارش عملكرد ماهانه آنها

3-نظارت بر امور مالي شبكه 

4- نظارت بر اجراي بخشنامه هاي صادره از مديريت

5- ساير امور محوله

2-ارتقاء شبکه و توسعه سلامت(ستاد هماهنگی)

فعالیتهای جاری :

  1- آموزش بهورزی
2-ستاد هماهنگی
 
 - آموزش :
1- آموزش کارکنان بدو خدمت
2- آموزش کارکنان حین خدمت
3- آموزش بهورزان
4- آموزش پزشکان خانواده و ماما
5- نیاز سنجی آموزشی بهورزان
6- تهیه و توزیع فصلنامه بهورزی
 
- ستاد هماهنگی
  1- جمع آوری فرمهای مرگ و میر و موالید
2- هماهنگی و همکاری با اداره ثبت احوال در ارتباط با مرگ و میر و موالید
3-جمع بندی و تهیه فرمهای آماری مرگ و میر شهرستان
4- ورود اطلاعات مرگ و میر در نرم افزار بخصوص
5- تهیه نسخه پشتیبان و بازخوانی اطلاعات مرگ و میر و ارسال به استان
6- تهیه و جمع آوری ذیج حیاتی سالانه و ورود آن به کامپیوتر
7- تهیه نسخه پشتیبان از ذیج حیاتی و ارسال به استان
8- تهیه گزارش ذیج حیاتی جهت واحد ستادی و ادارات مختلف شهرستان
9- ورود اطلاعات مربوط به Dtarh ( تشکیلات – تجهیزات پرسنلی – نقلیه )
10- به روز کردن اطلاعات مربوط به Dtarh و تهیه نسخه پشتیبان و ارسال به استان
11- درخواست تجهیزات خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی
12- نظارت بر خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی
13-درخواست و پیگیری نیروهای مورد نیاز
14-برنامه ریزی و هماهنگی های لازم درون بخشی و بین بخشی
15-برنامه ریزی نظارت واحدهای ستادی
16- نظارت بر فعالیتها ودرآمدهای مراکز
17-جمع آوری درآمدهای مراکز و ارسال به استان
18-جمع آوری آمارهای تعداد مراجعین و... و ارسال به استان
19-پیگیری و نظارت بر توزیع اقلام مصرفی و غیر مصرفی خانه های بهداشت و مراکز
20- پیگیری و نظارت خرابی و معیوب بودن تجهیزات خانه های بهداشت
21-مکاتبات اداری مربوطه
 
  طرح های در دست اجرا :
  - طرح پزشک خانواده :
1- پیگیری جهت به کارگیری پزشک و ماما
2- بیمه گری تمام جمعیت روستایی
3- دریافت دفترچه از اداره بیمه خدمات درمانی و توزیع آن بین روستائیان
4- همکاری تمام با اداره بیمه خدمات درمانی طبق ضوابط در تهیه آمارهای روزانه
5- نامه نگاری و پیگیریهای لازم جهت دریافت سرانه با اداره بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی
6- تعیین فرم قرارداد با پزشکان و ماما و پیگیریهای لازم در این زمینه
7- آموزش و نظارت بر کار پزشک خانواده
8- توزیع و پرداخت حقوق پزشکان و ماماها
9- تهیه لوازم مورد نیاز جهت زیست پزشک
 

3-آموزش بهداشت

1-جلب مشاركتهاي مردمي
 
فعالیت ها:
 
1-       جلب گروههای داوطلب مردمی جهت ثبت نام به عنوان داوطلب سلامت به ازای هر 50 خانواده یک نفر
 
2-       برگزاری کلاس های آموزشی داوطلبان سلامت هفته ای یکبار سه شنبه ها
3-       ارسال گزارش فصلی به مراکز بهداشت استان
4-       برگزاری اردوهای تفریحی جهت داوطلبان سلامت
5-       برگزاری مراسم تقدیر از داوطلبان سلامت 14 آذر هر سال
6-       فعالیت داوطلبان سلامت در هفته سلامت هر سال
7-       جلب مشارکت داوطلبان متخصص به ازای هر اداره یک نفر
8-       همکاری و هماهنگی در جلب مشارکت داوطلبان سلامت در اداره کمیته امداد امام – بهزیستی و نهضت سواد آموزی
 
 
 
  
1-7 -  فعالیتهای در دست اجرا :
 
تکمیل فرم 26 کلاس و برنامه های آموزشی جهت گرفتن مجوز 1-1-برگزاری دوره و ارسال به آموزش ضمن خدمت استان
1-       ارسال لیست گواهی های صادر شده جهت پرسنل در دوره های گذرانده شده
2-       تأیید دوره های برگزار شده
3-       ثبت نام پرسنل متقاضی گذراندن دوره های آموزشی از طریق سایت آموزش ضمن خدمت
4-       ارسال ساعات آموزشی جهت اخذ امتیازات مربوطه
5-       ارسال نظرات و پیشنهادات از طریق سایت
 
 
الف ؛) نیازسنجی آموزشی
1-       نیاز سنجی در سطح خانه بهداشت
2-       نیازسنجی در سطح مرکز بهداشت روستایی
3-       نیازسنجی در سطح شبکه بهداشت و مرکز شهرستان
 
ب ؛) اجرای برنامه آموزشی جهت بهورزان – پزشکان مراکز شهری و روستایی – ماما طرح پزشک خانواده و سایر کاردان ها
 
ج ) ارسال آمار فصلی مربوط به واحد و گزارش عملکرد واحد
د )نظارت بر چگونگی اجرا و برگزاری کلاس های آموزشی ماهانه
هـ ) تشکیل کمیته آموزشی متکی بر شواهد با حضور کارشناسان ستادی و ...
و ) ثبت اسامی و مشخصات منتخب و به امانت دادن کتاب به پرسنل و ارسال آمار ماهیانه آن
ز ) نگهداری فیلم های آموزشی و فیلم آموزشی با کمک روابط عمومی و سمعی بصری مرکز بهداشت استان
ح ) ترجمه متون مربوط به حیطه آموزش سلامت و ارسال به مرکز بهداشت استان
ط ) توانمند سازی بهورزان – کاردان – کارشناس و پزشک در مسائل آموزشی
ی )نظارت بر اجرای برنامه آموزشی در خانه بهداشت و مراکز روستایی
ک ) هماهنگی با واحد ها جهت اجرای برنامه آموزشی
 
2- 8- طرح های در دست اجرا :
 
الف ) انجام طرح متکی بر شواهد به صورت مدون و 10 نیازسنجی و نظر سنجی جدید
 
 

4- بهداشت خانواده

 فعالتیهای جاری :
 
1-    مشاوره تنظیم خانواده و توزیع وسایل پیشگیری بصورت رایگان برای مراجعین و ارجاع داوطلبین بستن لوله ها به بیمارستان شهرستانهای همجوار .
2-    ترویج تغذیه با شیر مادر و بررسی مراجعه کنندگان شیر مصنوعی در کمسیون شیر و صدور کوپن و حواله شیر جهت نیازمندان شیر مصنوعی .
3-    پایش رشد فیزیکی و جسمی ، سیر تکاملی کودکان از طریق اندازه گیری قد ، وزن ، دور سر و بررسی کارت و کارهایی که کودک انجام می دهد .
4-       آموزش و غربالگری زنان جهت پیشگیری از سرطان سینه و سرطان دهانه رحم از طریق پاپ اسمیر و خودآزمایی سینه
5-       مراقبت مادران باردار و شناسایی مادران در معرض خطر زایمان زودرس و آموزش آنها جهت پیشگیری از زایمان زودرس
6-       بررسی علل مرگ و میر نوزادان در کمیته مرگ و میر نوزادان
 
  طرح های در دست اجرا :
  1-       طرح مانا  ( مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال )
2-       آموزش و مراقبت سالمندان

5-بهداشت مدارس

 فعالیتهای جاری :
  1-       آموزش نیروهای مشغول بکار در سیستم بهداشتی
2-       نظارت بر مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
3-       نظارت بر مدارس و پرونده های بهداشتی دانش آموزان
4-       همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش
5-       اجرای طرح شیر و آهن یاری
6-       تهیه و توزیع شناسنامه سلامت
7-         بهورزان آموزش ( جهت تکمیل شناسنامه سلامتو تلقیح واکسن توأم ) به 
8-       نظارت و بازرسی پرونده های بهداشتی مدارس در خانه های بهداشت
9-    برگزاری مراسم هفته بهداشت مدارس در فروردین ماه هر سال
10 – آموزش مهارتهای زندگی ، فرزند پروری ، ایدز ، اعتیاد ، بلوغ در مدارس
11- ارسال آمار فصلی به واحد بهداشت مدارس استان
12- اجرای طرح پدیکلوز
13- نظارت بر معاینه پزشکان جهت معاینه دانش آموزان
14- نظارت بر خوابگاهها و مدارس شبانه روزی
15- اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم
16- آموزش پزشکان خانواده در شهرستان در مورد بهداشت مدارس
  طرح های در دست اجرا :
  1-       اجرای طرح امنیت غذا و تغذیه
2-       تحت پوشش قراردادن دانش آموزان شهری
3-       افزایش غربالگری دانش آموزان
4-       چاپ پمفلت و پوستر بیماریها جهت دانش آموزان
5-       برگزاری مسابقات در زمینه مسائل بهداشتی در طول سال تحصیلی

6-بهداشت محیط

 

1 -4- فعالیتهای جاری واحد :
 
1 - کنترل بهداشت محیط ومراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی :
-بازدید مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی ( شهری ، روستایی ، بین راهی )
-بازدید بهداشت محیط اماکن عمومی ، مساجد ، زندانها ، کشتارگاهها وپایانه های داخل و بین شهری و وسایط نقلیه مسافربری عمومی
-اتلاف سگهای ولگرد
-بسیج سلامت نوروزی
-نمونه برداری و کنترل کیفیت مواد غذایی
-آموزش سالم سازی سبزیجات که بصورت خام مصرف می شود
-ممنوعیت عرضه مواد غذایی غیر مجاز
-بهسازی و نظارت بر ساخت توالتهای بهداشتی در محیط روستاها
 
2- برنامه آموزش بهداشت محیط در کاهش اثرات بلایای طبیعی :
-اجرای طرح جامع عملیاتی آگاهی و سازماندهی مردم در برابر بلایای طبیعی
-برنامه های آموزشی و کمک آموزشی در ارتباط با بلایا
 
3 - بهداشت آب و فاضلاب :
- ترویج استفاده از کلرمادر
- نمونه برداری میکروبی از شبکه آب شهری و روستایی و انجام آزمایش میکروبی
- نمونه برداری شیمیایی از منابع آب شرب شهرستان و ارسال به آزمایشگاه رفرانس استان
- کلر زنی آب آشامیدنی
- کلرزنی آب انبارهای روستایی و عشایری
 
4 - بهداشت محیط :
- تعیین منابع آلوده کننده هوا
- تشکیل کمیته مبارزه با استعمال دخانیات
- را ه اندازی کلینیک های ترک اعتیاد
5- پروژه اجرای شهر و روستای سالم
6- کنترل بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها بخصوص برنامه تفکیک زباله های عفونی
7- کنترل مراکز یون ساز
8- مبارزه با حشرات و جوندگان
9- کنترل و نظارت بر سموم و مواد شیمیایی
 
10- انجام بهسازی محیط در شرایط اپیدمی بیماری های عفونی روده ای و نظارت بر اجرا
11- پیگیری امور در شورای سلامت شهرستان و تصمیمات متخذه
12- پیگیری در برنامه جلب همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی
13- بررسی شکایات ، انجام مکاتبات و پیگیری اقدامات
14- نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
 

7-بهداشت روان

  -       توزیع خدمات دارویی به طور رایگان جهت بیماران اعصاب و روان
2-       آموزش انفرادی و چهره به چهره ویژه بیماران و خانواده آنان در مورد بیماری های روانی
3-       بازدید و نظارت مداوم بر کار بهورزان
4-       بازدید موردی از بیماران و انجام مصاحبه روانی و خدمات مشاوره و روان درمانی
5-       انجام خدمات مشاوره و روان درمانی جهت عموم مردم
6-       جلسات آموزشی پرسش و پاسخ در مورد مسائل روانی ویژه رابطین بهداشتی
7-       چاپ و تکثیر جزوات آموزشی ویژه بهورزان و رابطین بهداشتی
8-       توجیه کاردانها در برنامه بهداشت روان
9-       آموزش انفرادی و چهره به چهره ویژه بهورزان و کاردانان .
 
فعالیتهای در دست اجرا :
  1-       تهیه طرح عملیاتی واحد بهداشت روان
2-       هماهنگی بادانشگاه جهت مجوز ترک اعتیاد در شهرستان
3-       طرح بیماریابی بیماران اعصاب و روان شهرستان
4-       آموزش مهارتهای زندگی ، مهارتهای فرزند پروری جهت پرسنل بهداشتی
5-       آموزش حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا ویژه امدادگران هلال احمر .
6-       آموزش بهداشت روان ویژه عموم مردم و آشنایی مردم با مسائل روانی و شیوه برخورد با مشکلات روانی
7-       تلاش در جهت تشکیل کمیته انجمن حمایت از بیماران صرعی شهرستان
8-       هماهنگی با آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس
9-       تشکیل طرح کمیته بهداشت روانی شهرستان

8-جلب مشارکتهای مردمی

1- جلب گروههاي داوطلب مردمي جهت ثبت نام به عنوان داوطلب سلامت به ازاي هر 50 خانواده يك نفر

2-برگزاري كلاسهاي آموزشي داوطلبان سلامت دو هفته اي يكبار

3-ارسال گزارش فصلي به مراكز بهداشت استان

4- برگزاري اردوهاي تفريحي جهت داوطلبان سلامت

5- برگزاري مراسم تقدير از داوطلبان سلامت در هفته سلامت

6- انجام ساير امور محوله

9-مبارزه با بیماریهای واگیر

 

فعالیتهای جاری :
1-       انجام مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر ( تب مالت و ... )
2-       پیگیری موارد
3-       بررسی اپیدمی ها
4-       چک حشره شناسی
5-       نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت
6-       واکسیناسیون و مراقبت عشایر
7-       پیگیری و واکسیناسیون هاری
8-       درمان افراد مسلول به طریق DOTS و همچنین بیماران تب مالت و سالک و مالاریا
9-       ارتباط مداوم با مسئولین استانی و ارسال آمار ماهانه و فصلی به دانشگاه
  
طرح های در دست اقدام :
1-       کنترل سالک
2-       مراقبت از مالاریا
3-       کنترل تب مالت
4-       افزایش میزان آموزش و نظارت 

10-مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 


فعالیتهای جاری :

 
1-       غربالگری داوطلبین ازدواج پیشگیری از بروز بتا تالاسمی
  2-       غربالگری نوزادان 5 – 3 روز درخصوص بیماریهای ؛
1- فاویسم               2- فنیل کتونوری                  3- هیپو تروئیدی نوزادان
  3- ثبت سرطان
4- ثبت سوانح و حوادث
5-پیشگیری و کنترل بیماریهای فشارخون بالا
6-غربالگری افراد بالای 30 سال ، افراد در معرض خطر و زنان حامله در طرح دیابت
7- غربالگری مزدوجین قبل از سال 1376 به منظور یافتن زوج ناقلین با عنوان طرح استراتژی سوم
2- 3- طرح های در دست اجرا : پیگیری طرح جامعه ایمن
  

11-نظارت بر امور درمان

12-کارشناس بهداشت تغذیه

 
 فعالیتهای واحد تغذیه :
  1-       بررسی کودکان زیر 2 سال که مکمل آهن دریافت کرده اند .
2-       آموزش کتابچه های امنیت غذا و تغذیه
3-       بررسی کودکان زیر 6 سال از نظراختلالات رشدی ( افت رشد + توقف رشد ) و نیز آموزش تغذیه به مربیان مهد کودک
4-       آموزش پزشکان خانواده در زمینه تغذیه
5-       همکاری با بهداشت مدارس در جهت طرح آهن یاری دختران دبیرستانی و شیر مدارس
6-       بررسی  BMI دانش آموزان دختر و پسر
 

13-آمار و مدارک پزشکی

1- كد گذاري بيماريها و اعمال جراحي

2- انديكس پرونده بيماران

3-تهيه خلاصه پرونده و همكاري با كادر پزشكي در زمينه سهولت مسائل تحقيقاتي با استفاده از مدارك موجود در پرونده

4- كمك در آموزش دانشجويان مدارك پزشكي در مراكز آموزش درماني

5- ساير امور محوله

14- آزمایشگاه

1- تعيين خط مشي و تنظيم برنامه عملياتي ، مطالعاتي ، تخصصي آزمايشگاهي ، تقسيم وظايف و نظارت بر انجام آن

2- نظارت و يا انجام آزمايشهاي ساده آزمايشگاهي

3- انجام آزمايشهاي مستقيم و فلوتاسيون ، مدفوع ، قارچ كچلي و يا نظارت بر انجام آن

4- انجام اقدامات آزمايشگاهي مربوط به امتحان كامل ادرار و اندازه گيري قند و اوره خون

5- انجام آزمايشهاي آسب شناسي و سيتو لوژي

6- ساير امور محوله

 

15-بهداشت حرفه ای   

 
 
 فعالیتهای جاری :
 
1-       شناسایی کارگاههای فعال ( دائمی – فصلی – خانگی – غیر خانگی ) واقع در شهر حاجی آباد و حومه
2-       بازدید از کارگاهها و فروشگاههای تحت پوشش بهداشت حرفه ای
3-       تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه کارگاهها ( تکمیل فرم بازدید کارگاهی و چند واحدی )
4-       تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه کارگران کارگاههای مذکور ( تکمیل فرم معاینات )
5-    آموزش موازین و اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی به کارفرمایان ، کارگران به صورت فردی و گروهی همچنین جلب مشارکت انها در امور بهداشت حرفه ای و طب کار
6-       نظارت بر تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاههای غیر خانگیو پیگیری جهت رفع نواقص آنها
7-       شناسایی ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور و محیطهای کاری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش یا کنترل آنها
8-       آموزش موازین بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی به بهورزان شهرستان
9-       بازدید از خانه های بهداشت و بررسی عملکرد بهورزان
10-    شناسایی و بازدید کارگاههای قالیبافی نیازمند بهسازی ، ترمیم یا نوسازی
11-    اجرای طرحهای مختلف در رابطه با بهداشت حرفه ای
12-    انجام معاینات دوره ای کارگران مشاغل دارای عوامل زیان آور شهرستان
13-    بررسی استعلامهای رسیده از نهادها و ادارات شهرستان و پاسخ به آنها
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-26 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ