واحد بهداشت حرفه اي شهرستان زرين دشتآيين نامه بهداشت عمومي كارگاههادستورالعمل شرايط انبارهاي مواد شيمياييآيين نامه وسايل استحفاظ فردي
آيين نامه تاسسيات و تسهيلات بهداشتي كارگاههادستورالعمل معاينات پزشكي رانندگانكارگاههاي كوچك 
    
 مسوول واحد : حجت الله عسكريزاده
تلفن : 7220681 
  

فرآيند هاي واحد


فعالیتهای جاری :
 
1-       شناسایی کارگاههای فعال ( دائمی – فصلی – خانگی – غیر خانگی ) واقع در شهر حاجی آباد و حومه
2-       بازدید از کارگاهها و فروشگاههای تحت پوشش بهداشت حرفه ای
3-       تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه کارگاهها ( تکمیل فرم بازدید کارگاهی و چند واحدی )
4-       تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه کارگران کارگاههای مذکور ( تکمیل فرم معاینات )
5-    آموزش موازین و اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی به کارفرمایان ، کارگران به صورت فردی و گروهی همچنین جلب مشارکت انها در امور بهداشت حرفه ای و طب کار
6-       نظارت بر تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاههای غیر خانگیو پیگیری جهت رفع نواقص آنها
7-       شناسایی ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور و محیطهای کاری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش یا کنترل آنها
8-       آموزش موازین بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی به بهورزان شهرستان
9-       بازدید از خانه های بهداشت و بررسی عملکرد بهورزان
10-    شناسایی و بازدید کارگاههای قالیبافی نیازمند بهسازی ، ترمیم یا نوسازی
11-    اجرای طرحهای مختلف در رابطه با بهداشت حرفه ای
12-    انجام معاینات دوره ای کارگران مشاغل دارای عوامل زیان آور شهرستان
13-    بررسی استعلامهای رسیده از نهادها و ادارات شهرستان و پاسخ به آنها
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ