مسوول واحد : عبدارسول فرحبخش
تلفن : 7220681


فرآيندهاي واحد


·        
نظارت بر حسن اجراي مقررات و نظامات دولتي در مراكز درماني و ارسال عملكرد پزشكان، پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال بخشهاي دولتي ، خصوصي و خيريه

·         نظارت بر حسن اجراي مقررات و نظامات دولتي در مراكز درماني و ارسال عملكرد پزشكان، پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال بخشهاي دولتي ، خصوصي و خيريه

·         نظارت بر رعايت تعرفه هاي پزشكي

·         ابلاغ و اجراي دقيق قوانين آئين نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي

·         ابلاغ استانداردها و شاخصهاي مورد لزوم به كليه موسسات دولتي

·         بررسي صلاحيتها جهت شروع بكار موسسات و مراكز درماني

·         آموزش شاغلان حرف پزشكي جهت آشنايي ايشان با قوانين و مقررات

·         انجام بازرسي ها و ارزيابي دوره اي كليه مطبها و موسسات درماني و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين بمنظور رفع نواقص

·         جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي و پيراپزشكان اعم از دولتي و بخش خصوصي و خيريه تهيه گزارش تحليلي جهت سطح بندي خدمات درماني

·         مشاركت در ارزشيابي سالانه موسسات

·         بررسي شكوائيه و رسيدگي به شكايات واصله در مورد تخلفات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي و ارائه گزارش به مقامات مافوق

·         كشف فعاليتهاي غير مجاز درماني كه توسط شاغلان حرف پزشكي و يا افارد فاقد صلاحيت صورت ميگيرد و برخورد قانوني با اين فعاليتها و تعطيلي مراكز غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجعه ذيصلاح

·         نظارت بر فعاليتهاي مرتبط با طب تكميلي ( طب گياهي ، طب سوزني، ليزر درماني و انرژي درماني ، رژيم درماني و ... )

·         تعامل و هماهنگي با ساير سازمانها و ادارات از جمله سازمان نظام پزشكي ، سازمانهاي بيمه گر ، دادسراها، تعزيرات حكومتي و غيره جهت رسيدگي به شكايات

·         پيگيري جهت عقد قرارداد تاسيس ، اخذ موافقت اصولي ، صدور پروانه ها و مجوز نصب دستگاه و كار با اشعه پرتو ساز

·         نظارت بر نشريان و روزنامه هاي محلي جهت كشف آگهي هاي خلاف مقررات پزشكي

·         برآورد نياز مراكز پزشكي با توجه به وضعيت موجود و معيارهاي تعيين شده

·         بررسي و تكميل مدارك و پرونده هاي خدماتي و درخواست پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي

·         صدور تائيديه مربوط به خدمات و درخواست پزشكان، پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آئين نامه هاي قانوني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-3 13:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ