فرآيند بازآموزي مدون استاني بهورزان   
فرآِيند درخواست انتقال و ماموريت به خدمت
فرآِيند پذيرش دانش آموز بهورز
فرآيند نحوه اعلام موارد فوت و تعامل درون و برون بخشي
فرآيند اعلام نياز به تجهيزات توسط شهرستان
فرآيند واگذاري واحدهاي بهداشتي درماني به بخش خصوصي
فرآيند آموزش بدو خدمت كاركنان جديدي كه وارد سيستم بهداشتي مي شوند
فرآيند تامين نيروي استخدامي
  
  
  
  
  
  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-3 13:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ