مسوول واحد : آقاي باقري
تلفن : 7220681

1-      
بررسی و تهیه کلیه احکام کارگزینی
2-       اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل
3-       تشکیل جلسات کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل و تنظیم صورت جلسات
4-       پاسخگویی به مکاتبات اداری
5-       تهیه گزارش های لازم آماری مورد درخواست ریاست واحد و یا مدیریت منابع انسانی
6-       اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام کلیه امور اداری مربوطه
7-       اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی و کارشناسان ستادی
8-       امور مربوط به مرخصی کارکنان ( استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق )
9-       پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان و هماهنگی با رابط آموزشی
10-    پیش بینی و بکارگیری سیستم نرم افزاری درزمینه های پرسنلی ، آمار ، بایگانی و مرخصی ها با هماهنگی مدیریت منابع انسانی
11-    امور مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیرا پزشکان و پیام آوران بهداشت ، ضریب K
12-    اجرای طرح تکریم ارباب رجوع براساس دستورالعمل مربوطه
13-    اجرای نظام آراستگی براساس دستورالعمل های ارسالی
14-    انجام امور بازنشستگی کارکنان
15-    سایر امور محوله از طرف مدیریت واحد و مدیریت منابع انسانی دانشگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ