مسوول واحد : آقاي سفيدي
تلفن : 7224014


1- اعمال نظارت مالي بر مخارج شبكه درخواستهاي خريد و انطباق با آيين نامه هاي مالي معاملاتي دانشگاه

2- نظارت بر حساب اموال . ارائه راهكار

3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

4- هماهنگي با ذيحسابي دانشگاه و مسئولين در خصوص امور محوله

5- انتقال تجارب به پرسنل امور مالي در زمينه مالي

6- تهيه و تنظيم كليه اسناد حقوقي

ساير امور محوله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ