1- نظارت بر انجام كليه فعاليتهاي مالي و مراقبت در حفظ رعايت مقررات مربوطه

2- نظارت بر تنظيم اسناد حسابداري و دريافت و پرداخت و درآمد با رعايت مقررات مالي و تنظيم ليست حقوقي كاركنان

3- تنظيم و نگهداري حسابهاي دريافت و پرداخت و نگهداري دفاتر اعتبارات و تعهدات

4- نطارت بر تهيه و تنظيم بودجه و اسناد خريد

5- نظارت بر انجام امور تداركاتي

6- مراقبت و نگهداري در توزيع كالا و ملزومات خريداري شده

7- مراقبت در انجام سريع ثبت و توزيع و تحرير نامه هاي وارده و صادره

8- كنترل حضور و غياب كاركنان

9- ساير امور محوله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ