جامعه ایمن
    طرح جامعه ایمن : پیشگیری از حوادث مبتنی است برایجاد یک جامعه ایمن که تحت عنوان همین نام مطرح است . مدل جامعه ایمن متکی به همکاری های بین بخشی ، مشارکت مردمی و دخالت مسئولین محلی است .
هدف کلی :
پیشگیری از سوانح و حوادث در قالب مدل جامعه ایمن
اهداف اختصاصی :
1-    ایجاد تشکیلاتی براساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخشها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه اختیارات خود قبول کنند .
2-    وجود برنامه های مستمر و دراز مدت که هر دو جنس و تمام سنین و محیطهای مختلف ر ا تحت پوشش قراردهد .
3-      وجود برنامه هایی که هدفشان ارتقاء ایمنی گروههای در معرض خطر باشد .
4-      وجود نظام ارزشیابی برنامه
5-      شرکت مداوم و به موقع در کلیه جامعه ایمن
راهکارها :
1-      آشنا کردن مسئولین سیاسی شهرستان به اهمیت پیشگیری از سوانح و حوادث
2-      تعیین میزان و نوع همکاری هریک از ارگانها در قبال حوادث
3-      جلب همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
4-      جلب مشارکت مردم
5-      آشنا نمودن مردم به اصول ایمنی و رعایت آن ( فرهنگ سازی )
6-      پژوهش و جمع آوری اطلاعات و آمار لازم
7-      پایش و نظارت
8-      ارزشیابی
حداقل اطلاعات مورد نیاز :
-          متغیرهای دموگرافیک
-          محل و نوع حادثه
-          علت و شدت حادثه
-          نتیجه مصدومیت
-          نوع آسیب
 
چگونگی جمع آوری داده ها :
1-      در مراکز بیمارستانی تکمیل فرم ثبت حوادث در بیمارستان توسط پزشک ، سرپرستار شیفت
2-       در مراکز فوریتها تکمیل فرم توسط تکنسین اقدام کننده
3-      درصورت فوت تکمیل فرم توسط پزشک قانونی
4-      گزارشات نیروی انتظامی
5-      نظام ثبت مرگ
 
شاخص های ورود به
جامعه جهانی جوامع ایمن
 
1)         تدارک برنامه ها و خدماتی که بر اساس دیدگاه درون بخشی و برون بخشی شکل گرفته باشند.
دلایل:
       حمایت ازتلاشها و اقدامات بسترسازی و ایجاد حرکت در جامعه براساس قالب نگرش مشارکتی
     تقویت و بوجودآوردن فرصتهای لازم برای ایجاد منابع علمی و تجربی در مورد پیشگیری از آسیب و ایمنی در جامعه
       حمایت از نگرش سازمانی برای برخورد با مشکلات مربوط به آسیب
2)     مرکزی که بتواند برای انجام و ارتقای اقدامات منسجم که شبکه های اجتماعی را نیز در بر داشته باشد، برنامه مدون داشته باشد.
دلایل:
       حمایت از جوامع و سازمانهای محلی در سطح محلی
       حمایت از اقدامات جهت دار که مشکلات مربوط به ایمنی و آسیب را در اولویت قرار داده باشد
       ایجاد محیطی برای توجه متمرکز به معضلات جامعه از طریق شبکه های متمرکز محلی
3)         مرکزی که نقش مرجع را برای جوامع در ایجاد حرکتهای اولیه برای استقرار جامعه ایمن بعهده گیرد
    ارتقای درک وپذیرش قالب جامعه ایمن بعنوان یک عضو شناخته شده Collaborating Centre on Community Safety Promotion
که همکارسازمان جهانی بهداشت محسوب می شود
4)         مرکزی که فرآیندهای برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر جامعه را تسهیل و حمایت می کند
دلایل:
       ترویج بکارگیری و استفاده از اطلاعات و داده های معتبر برای هدایت اقدامات مبتنی بر جامعه
       حمایت از ایجاد و بکارگیری راهکارهای ارزیابی
       شروع مستند سازی اقدامات مبتنی بر جامعه
5)     مرکزی که مدیریت و رهبریت را در ارتباط با اولویتهای موضوعات مربوط به آسیب ، گروههای پرخطر و آسیب پذیرجامعه به منصه ظهور رساند.
 
دلایل:
    مرجع ذی صلاح برای اقدام بر اساس زیربنای علمی از مشکلات مربوط به آسیب، جمعیت در معرض خطر، آخرین یافته های پژوهشی و راهکارهای مداخله ای
       کار با گروههای پرخطر، و آسیب پذیر برای ایجاد فرصتهای مناسب برای فعالیت
6)         مرکزی برای ارائه خدمات و اطلاعات تخصصی در حوزه آسیب و موضوعات مراقبه و پایش آسیب
دلایل:
    فراهم کردن حمایت از گروههای آغازکننده اقدمات مبتنی بر جامعه برای دسترسی به اطلاعات در جهت برنامه ریزی
       بکارگیری متخصصین برای هدایت برنامه در جهت مستندسازی و پایش آسیب و علل آن
7)     مرکزی برای ایجاد حمایت طولانی مدت از جوامع ایمن و شبکه جامعه ایمن در برنامه عملیاتی سازمانهای وابسته به خود
       اطمینان از وجود یک منبع مطمئن و پایدار در اقدامات صورت گرفته در قالب جوامع ایمن
       اطمینان از وجود یک پشتیبان آموزشی در چارچوب شبکه جامعه ایمن
8)     مرکزی که بتواند از کسانی که مسئولیت استخراج شاخصهای مناسب در سطح جامعه ، برای ارزیابی فرآیندها و تأثیرات ناشی از تغییرات صورت گرفته در میزان آسیب را دارند، حمایت و پشتیبانی لازم را فراهم کند.
دلایل:
    حمایت از شکل گیری مکانیزمهای ارزیابی در سطح جامعه برای تسهیل عملیات پیاده کردن و مدیریت برنامه
       منبعی که از طریق خودارزیابی، مسئولین جامعه و سازمانهای همکاری کننده را تغذیه اطلاعاتی کند
       ارتقای توانایی جوامع برای اقدام در زمینه های مورد علاقه با استفاده از ابزارها و دیدگاههای علمی
9)         مرکزی که تجارب خود را در سطح ملی و فراملی منتشر کند
دلایل:
    مشارکت درایجاد منابع علمی در قالب جامعه ایمن در سطح شبکه های ملی و بین المللی جوامع ایمن و دیگر کسانی که به هر نحو در زمینه جامعه ایمن فعالیت می کنند
10)     مرکزی که فعالیتها و اقدامات پژوهشی در زمینه جامعه ایمن را گزارش کند
       حمایت از انتشار سازمان یافته و قابل دسترسی دانش و تجربه
 
اهداف اختصاصي :
1.        تشكيل كميته جامعه ايمن باحضورمسئولين ذي نفوذجامعه
2.        جلب مشاركت سازمانهاوكارخانجات براي ايجادجامعه ايمن
3.        تعيين برنامه هاي كوتاه مدت وميان مدت براساس اولويتهاي مشخص شده دركميته
4.        تأسيس بنیادجامعه ايمن باحضوراعضاي كميته براي پيگيري برنامه هاي كميته جامعه ايمن
5.     افزايش اگاهي عمومي ازخطرات بالقوه اي كه ازمنزل تا محيط کار و   ديگرجاها دركمين آنهاست وراههاي پيشگيري وبه حداقل رساندن صدمات ناشي ازاین خطرات .
 
فعاليتها
1.        تهيه جزوه آموزشي براي آگاهي افراد ذي نفوذ وجلب حمايت آنها
2.     دعوت ازرؤسا ومسئولين سازمانهاوكارخانجات مهم براي تعيين نماينده جهت عضويت دركميته جامعه ايمن .
3.     دیداربامسئولين مهم شهري نظيرفرماندار،شهردار، …n n n n n n n n n n n n n n n n n n n < /span> براي توجيه وجلب مشاركت آنان به منظورتشويق ديگرسازمان هاوكارخانجات برای شركت دركميته جامعه ايمن .
4.     تشكيل اولين جلسه كميته باحضورفرماندار،شهردار،يا نماينده آنهاومسئولين آموزش وپرورش وديگرسازمانهاوكارخانجات مهم
 
سايرفعاليتهابراساس تصميمات كميته واولويت هاي تعيين شده توسط اين كميته انجام خواهدگرفت استراتژیها
 
1- آشنا کردن مسئولین سیاسی شهرستان به اهمیت پیشگیری از سوانح و حوادث
2- تعیین میزان و نوع همکاری هر یک از ارگانها در قبال حوادث
3- جلب همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
4- جلب مشارکت مردم
5- آشنا نمودن مردم به اصول ایمنی و رعایت آن(فرهنگ سازی)
6- پژوهش و جمع آوری اطلاعات و آمار
7- نظارت و پایش 
8- ارزشیابی
حداقل اطلاعات مورد نیاز
1- متغیرهای دموگرافیک
2- محل و نوع حادثه
3- علت و شدت حادثه
4- نتیجه مصدومیت
5- نوع آسیب


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-27 13:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ