ارزیابی:

 

 

-    همكاري در تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش حوزه رياست ، معاونتهاي هفت گانه دانشگاه – دانشكده ها – بيمارستانهاي تابعه – شبكه هاي بهداشتي درماني و موسسات وابسته با همكاري واحدهاي مشروحه و همچنين واحدهاي مطالعاتي ذيربط

 

-       همكاري در اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوطه و تهيه مستندات لازم

 

-       احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

-    همكاري و هماهنگي با شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات بررسي و تائيد فرمهاي تكميل شده و تائيد آنها بر اساس عملكرد واقعي

 

-    پيگيري اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي واحدهاي تحت پوشش شامل واحدهاي ستادي و محیطی در دانشگاه علوم پزشكي و ارائه به سازمان مديریت در مقاطع زماني مورد درخواست .

 

-    نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و تحليل ارزيابي هاي انجام شده با همكاري و هماهنگي واحدهاي تخصصي ارزيابي معاونتها و واحدهاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي لازم به رياست محترم دانشگاه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ