نام مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت
 
- مرکز بهداشتی درمانی حاجی آباد
 
ردیف
نام مرکز
نوع مرکز
نام خانه های بهداشت
تلفن
فاصله تا مرکز شهرستان
جمعیت
تعداد روستای قمر
1-
حاجی آباد
شهری
1-       حاجی طاهره
2-       بن دشت
3-       گلوگاه
4-       چاه سبز
7222855
-
38200
ندارد
 
- مرکز بهداشتی درمانی خسویه                
 
ردیف
نام مرکز
نوع مرکز
نام خانه های بهداشت
تلفن
فاصله تا مرکز شهرستان
جمعیت
تعداد روستای قمر
2-
خسویه
روستایی
1 –خسویه
2- زیراب
3- دروایه
4- ساچون
5- میانده
6- تاج آباد
7-خلیل آباد
7223218
28 کیلومتر
14775
2
 
   مرکز بهداشتی درمانی دبیران
 
ردیف
نام مرکز
نوع مرکز
نام خانه های بهداشت
تلفن
فاصله تا مرکز شهرستان
جمعیت
تعداد روستای قمر
3-
دبیران
روستایی
1-       دبیران 1
2-       دبیران 2
3-       دهنو
7322100
40
15435
 
 
-       مرکز بهداشتی درمانی شهرپیر
 
ردیف
نام مرکز
نوع مرکز
نام خانه های بهداشت
تلفن
فاصله تا مرکز شهرستان
جمعیت
تعداد روستای قمر
4-
شهرپیر
روستایی
1-       شهرپیر 1
2-       شهرپیر 2
 
3-       دره شور
 
4-       گلکویه
 
5-       مزایجان
 
7272415
16
12690
-
 

واحدهای تحت پوشش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-5-23 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ